دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، مرداد 1393 

علمی - پژوهشی

کارکرد توصیف در رمان حین ترکنا الجسر

صفحه 1-28

10.22067/jall.v6i11.32403

راضیه سادات سادات الحسینی؛ فرامرز میرزایی


قصیدة النثر و جذورها الرومانسیّة

صفحه 173-191

10.22067/jall.v6i11.31519

عباس طالب زاده شوشتری؛ احمد خنیفی زاده