نقد فرمالیستی سرودۀ «أنشودة المطر» بدرشاکر السیّاب

علی نجفی ایوکی؛ امیر حسین رسول نیا؛ مهوش حسن پور

دوره 11، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 51-73

https://doi.org/10.22067/jall.v11i2.46984

چکیده
     نقد فرمالیستی یکی از رویکردهای نقدی متن محور است که توجّه به شکل و فرمِ اثر ادبی را در دستور کار خود دارد. یک منتقد شکل­گرا در پی این نیست که ادیب در آفرینش ادبی خود چه می‌خواهد بگوید، بلکه می­کوشد تا دریابد که شاعر یا نویسنده مقصود خویش را چگونه بیان می­کند و تلاش دارد از رهگذر شکلِ متن، به معنا و مفهوم پنهان آن دست یابد. ...  بیشتر