دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، بهمن 1397 
بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش

صفحه 223-248

10.22067/jall.v10i18.59024

امیر مقدم متقی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ فاطمه اسدی؛ مسعود باوان پوری