دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، بهمن 1396 

علمی - پژوهشی

نشانه‌شناسی عنوان قصیده (حفرٌ علی یاقوت العرش) سروده محمد‌علی شمس‌الدین

صفحه 1-26

10.22067/jall.v8i16.62327

محمد علی آذرشب؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ شهریار نیازی؛ موسی بیات


بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری

صفحه 161-202

10.22067/jall.v8i16.54012

انسیه طالبی؛ عباس طالب زاده شوشتری؛ احمدرضا حیدریان شهری