دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 23، اسفند 1399 

علمی - پژوهشی

نگاهی به سبک فردی «علی فوده» در سروده «بلال حبشی» با تکیه بر سطح زبانی آن

صفحه 1-20

10.22067/jallv12.i2.56241

فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی؛ فاطمه قادری؛ رضا افخمی عقدا