دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تلّ» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1401

10.22067/jall.2022.56866.0

حسن دهقان؛ سید حسین سیدی؛ حسین ناظری


بررسی و تحلیل مفهوم ادبیّت متن و مؤلفه‌های آن از نگاه ادونیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22067/jall.2022.70431.1049

سمیه بیگ قلعه جوقی؛ سید حسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری


نشانه‌شناسی سوره "قریش" از منظر فردیناند دوسوسور و رولان بارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22067/jall.2022.69546.1067

علی پیرانی شال؛ نیلوفر زریوند


بررسی جلوه‌های رئالیسم جادویی در رمان "وقائع المدینة الغریبة"اثر عبد الجبار العش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1401

10.22067/jall.2022.68693.1018

سید عدنان اشکوری؛ عبداله حسینی؛ هدی یزدان


استعاره مفهومی «کفر» و «ایمان» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22067/jall.2022.75515.1112

عطاءاله ریکی کوته؛ بهار صدیقی؛ احمدرضا حیدریان شهری


معناداری قصیده النثر از منظر مبانی هرمنوتیک گادامر (تحلیل نمونه‌هایی از اندیشه‌ها و اشعار ادونیس و انسی الحاج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22067/jall.2022.70162.1044

فرشید ترکاشوند؛ معصومه رحیمی


کاربست عناصر طبیعت در توصیف اندیشه‌های بدبینانه عباس محمود عقّاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22067/jall.2022.77261.1149

پیمان صالحی؛ مهران معصومی