دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

بررسی و تحلیل مفهوم ادبیّت متن و مؤلفه‌های آن از نگاه ادونیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22067/jall.2022.70431.1049

سمیه بیگ قلعه جوقی؛ سید حسین سیدی؛ احمدرضا حیدریان شهری


استعاره مفهومی «کفر» و «ایمان» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1401

10.22067/jall.2022.75515.1112

عطاءاله ریکی کوته؛ بهار صدیقی؛ احمدرضا حیدریان شهری


تناسق العتبة والحبکة فی روایة "برید اللیل" لهدی برکات دراسة تحلیلیة سیمیائیة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22067/jall.2023.78884.1191

زهره قربانی مادوانی؛ زهرا سلیمانی


مقاربة لشعر محمد عبدالباری فی ضوء نظریة بیرجیرو؛ قصیدة «ما لم تقله زرقاء الیمامة» أنموذجاً

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

10.22067/jall.2023.79431.1206

حسین الیاسی مفرد؛ زینب قاسمی اصل