علمی - پژوهشی
جستارهای زبانی در قصیده" أطبق دُجی" سروده محمد مهدی جواهری با رویکرد آشنایی زدایی آوایی، واژگانی و نحوی

حجت رسولی؛ ابوالفضل رضایی؛ سیده فیروزه حسینی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22067/jallv14.i3.2101-1013

چکیده
  محمد مهدی جواهری شاعر معاصر عراق، از پیشگامان شعر ملی و از احیاگران شعر قدیم به شمار می‌آید. محتوای اشعار جواهری، درآمیخته با انواع شگردهای زبانی است. او با اعتقاد به اینکه زبان یک شاعر، مؤثرترین سلاح برای بیان اندیشه‌های اوست؛ از شگردهای زبانی متنوعی بهره گرفت. قدرت تاثیرگذاری اشعار جواهری و پیامدهایی که به همراه داشته است؛ از مسألۀ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
جلوه‌پذیری اکسپرسیونیستی سازواره‌های زبان و معنا در سروده‌های عائشة أَرناؤو‌ط

دکتر علی صیادانی؛ پرویز أحمدزاده هوچ؛ امیر فرهنگ دوست

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 26-45

https://doi.org/10.22067/jallv14.i3.2204-1135

چکیده
  در میان شیوه‌های پرتعداد نگرش به هستی و تفسیر آن، اکسپرسیونیسم را باید رویکرد منحصر به فردی تلقی نمود. این شیوه که از ماهیتی فرامحاکاتی در گزاره‌گری پدیده‌ها برخوردار است، از توصیف صِرف وقایع-آنگونه که به چشم می‌آیند-عدول می‌کند. ادبیان و هنرورزان این دبستان، صورت‌های عینی پدیده‌ها را در ذهن گزاره کرده و چون خواب‌گزاری از آن‌ها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
قهرمان مسئله دار در رمان«عندما یفکر الرجل» اثر خوله القزوینی بر اساس نظریه لوسین گلدمن

مهین ظهیری؛ محمد جواد پور عابد؛ ناصر زارع؛ رسول بلاوی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 46-66

https://doi.org/10.22067/jallv14.i3.2204-1130

چکیده
  یکی از مفاهیم زاییده جامعه سرمایه داری «قهرمان مسئله‌دار» است که عمر آن از یک قرن تجاوز نمی‌کند. این مفهوم نخست، توسط گئورگ لوکاچ(Lukács) منتقد مجارستانی در قرن بیستم مطرح و با لوسین گلدمن(Goldmann) منتقد رومانیایی ادامه یافت. از نظر آن‌ها رابطه متقابل ساختار ادبی و اجتماعی، ادبیات را ابزار پاسخگویی به مسائل اجتماعی کرده است. در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربست عناصر طبیعت در توصیف اندیشه‌های بدبینانه عباس محمود عقّاد

پیمان صالحی؛ مهران معصومی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 67-83

https://doi.org/10.22067/jallv14.i3.2206-1149

چکیده
  عبّاس محمود عقّاد یکی از سردمداران مکتب رومانتیک در مصر با تکیه بر اصول رومانتیسم و استفاده از پدیده‌های طبیعت، اوضاع و حوادثی را به تصویر کشیده است که بر زندگی فردی و اجتماعی وی تأثیرات منفی فراوانی را برجای گذاشته بودند. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی، عناصری را که عقاد برای بیان دیدگاه‌های بدبینانه خود در این زمینه به کار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
روابط عاطفی در دو رمان «أنا أحیا» و «عادت می‌کنیم» بر اساس نظریه هرم عشق استرنبرگ

وجیهه سروش؛ جهانگیر امیری؛ علی سلیمی؛ یحیی معروف

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 84-99

https://doi.org/10.22067/jallv14.i3.2209-1188

چکیده
  الگوهای رایج و مشترک روابط عاطفی و دلبستگی میان انسان‌ها در داستان‌های واقع‌گرایانه انعکاس یافته است و مهارت نویسندگان در ارائه‌ی این الگوها موجب جذابیت و باورپذیری هر چه بیشتر نوشته‌هایشان شده است. لیلی بعلبکی و زویا پیرزاد از نویسندگان واقع‌گرای معاصر ادبیات لبنان و ایران هستند که پرداختن به مسائل و ارتباطات عاطفی (زنان) از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
واکاوی بلاغی تصویر حزن در اشعار محمد القیسی

مریم علی یاری؛ امین مقدسی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 100-120

https://doi.org/10.22067/jallv14.i3.2210-1196

چکیده
  تصویر که یکی از ارکان چهارگانه شعر در نقد ادبی به شمار می‌رود، یک ساختار زبانی است که شاعر با بهره‌گیری از آن به معانی انتزاعی، افکار و حالات پیچیده درونی خود تجسم می‌بخشد. این مفهوم چه در نقد قدیم که صور خیال را عنصر اساسی در شکل‌گیری تصویر می‌داند وچه در نقد جدید که همه ابزارهای بیانی و هنجارشکنی‌های زبانی را در بر می‌گیرد، نقش ...  بیشتر